sâmbătă, mai 25, 2024
No menu items!
spot_img
AcasăPublicitateAnunt concurs comuna Vulpeni

Anunt concurs comuna Vulpeni

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA VULPENI

 1. 3073 DIN 21.10.2022

ANUNŢ

 

Primăria comunei Vulpeni, cu sediul în Vulpeni, strada Decebal, nr. 1, anunţă organizarea  în data de 15.11.2022 a concursului pentru ocuparea  postului de natură contractuală vacant, pe durata nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vulpeni:

➢ 1 post asistent medical, grad profesional principal – Compartiment Asistență medicală și sănătate;

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

1 Asistent medical, grad profesional principal 1 – școala postliceală sanitară în specialitatea medicină generală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;

– dovada promovării examenului de grad principal;

– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil la data concursului;

– adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

– vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani

– Concursul constă în:

➢ selecţia dosarelor;

➢ proba scrisă;

➢  interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vulpeni astfel:

 1. Proba scrisă: 15.11.2022 ora 10 00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulpeni;
 2. Interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulpeni;

Dosarele se depun la Primăria  Vulpeni – la secretar – în termen de 10 zile de la publicare  respectiv 24-10-2022 păna la 10.11.2022  orele 12,00

Bibliografie și tematică:

 1. Constituția Romaniei, republicată
 2. Titlul III al parții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile și completarile ulterioare,
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificarile și completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și barbați, republicată cu modificarile și completarile ulterioare,
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificarile și complatarile ulterioare,
 6. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activitații de soluționare a petițiilor cu modificarile și completarile ulterioare,
 7. Ghiduri de practică pentru asistența medicală- Editura Estfalia, mai 2012, București(Cristian Vladescu, coordinator și grup autori,
 8. L.Titircă: Urgențe medico chirurgicale-Sinteze-Editura Medicală București 2019

9.L Titircă: tehnici de evaluare și îngrijire acordate de asistenții medicali: Ghid de Nursing Vol.II

 1. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din Romania/2009

11.OUG nr. 18/2017 aprobată prin Legea nr. 180/2017 privind asistența medicală comunitară și Hotararea de Guvern nr. 324/23.05.2019 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activitații de asistență medicală comunitară.

 1. Legea nr. 272/iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
 2. Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestic republicată;

Relații suplimentare la sediul Primariei Vulpeni și la telefon 0249456704- secretar comisie concurs Vasile Ion.

 

 

PRIMAR

MANDEA PAUL

RELATED ARTICLES

Anunț

ANUNȚ

Anunț

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments